Telugu Funny Jokes For Whatsapp

Carona Lockdown Funny Jokes కూర్చొని . . కూర్చొని నడుం పోతోంది పడుకుని . . పడుకుని వీపు పోతోంది ఫోన్లు చూసి . . చూసి కళ్ళు పోతున్నాయి టైప్ చేసి చేసి . . మెడలు పోతున్నాయి కానీ . . ఆ కరోనా పోవ . . ! !…

School Days – TOP 10 DIALOGUES OF TEACHER

*ᴅᴏ ʏᴏᴜ sᴛɪʟʟ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴏsᴇ ᴀᴡᴋᴡᴀʀᴅ ᴅᴀʏs ɪɴ sᴄʜᴏᴏʟs ᴅᴜʀɪɴɢ ᴇxᴀᴍs ?* *ᴡʜᴇɴ ᴀ ʙʀɪɢʜᴛ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴛᴇʟʟs ᴛʜᴇ ɪɴᴠɪɢɪʟᴀᴛᴏʀ ᴛʜᴀᴛ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ 4 ʜᴀs ᴀ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴀɴsᴡᴇʀᴇᴅ ɪᴛ…😳😜* ᴡʜᴇɴ ᴀ ғᴇʟʟᴏᴡ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴀsᴋs ғᴏʀ ᴀ ɢʀᴀᴘʜ ᴘᴀᴘᴇʀ,…

Posts navigation