పాఠశాలకు జీవితానికి తేడా ఏంటి? పాఠశాలలో పాఠం నేర్పి పరీక్ష పెడతారు. జీవితం లో, మనం పరీక్ష ఎదుర్కొంటాము. అది పాఠాన్ని నేర్పుతుంది. Telugu Quote about difference between School and Life!