అగ్నిని తలకిందులుగా పట్టుకున్నా కూడ మంటలు పైకే వీస్తాయి…Telugu Inspirational words

అగ్నిని తలకిందులుగా పట్టుకున్నా కూడ మంటలు పైకే వీస్తాయి…అలాగే ధైర్యంతో కార్యాన్ని మొదలు పెట్టిన వాడికి ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా కూడ ధైర్యం సడలదు కదా ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది…అందుకే అల్పుడుకైనా అధముడికైనా…పేరు తెచ్చేది ప్రఘ్నయే కాని,అందమో,చందమో ధనమో,కులమో కానే కాదు…శుబోదయం

Comments

comments

Tags:

Add a Comment