పాడేది పాడించేది ఆడేది ఆడించేది

పాడేది పాడించేది ఆడేది ఆడించేది
ఓడేది ఓడించేది
అంతా నువ్వేలే అన్నీ నీ లీలలే
వంశీ కృష్ణా! యదు వంశీ కృష్ణా!

Lord Krishna

కృష్ణా ముకుందా మురారీ
ప్రాణులందరూ వేణువులే
అవి పలికేది నీ రాగములే

———————————

ఆనంద మోహన వేణుగానమున ఆలాపనే కన్నా మానస మలై పొంగెరా నీ నవరస మోహన వేణుగానమునది ఆలై పొంగెరా కన్నా మానసమలై పొంగెరా

—————————————-

పలికెను రాధిక మోహన మురళి
రవళించెను అందెల రవళి
మురళీలోలుని మోహన రాగం
రాధిక హృదిలో రసమయ గానం
రాగ రంజితం రాధిక హృదయం

Lord Krishn 2

 

 

 

Comments

comments

Tags:

Add a Comment