ప్రేమించే పిల్ల,సముద్రపు అల రెండూ ఒకలాంటివే… Telugu Quotations

ప్రేమించే పిల్ల,సముద్రపు అల రెండూ ఒకలాంటివే.

..ఎప్పుడు ఎగిరి పడతాయో తెలియదు,రెండూ నిన్ను ముంచేస్తాయి

Post navigation

Leave a Reply