మనసంతా మాయమాయే.. అయినా హాయే!

భూమెందుకో.. వనికిందే ఇలా?.. బహుషా తనలో తపనకా?
ఆకాశం రూపం మారిందా? నాకోసం వానై జారిందా?
గుండెల్లో ప్రేమై చేరిందా? ఆ ప్రేమే నిన్నే కోరిందా?
మబ్బుల్లో ఎండమావే..యండంతా వెన్నలాయే.. మనసంతా మాయమాయే.. అయినా హాయే!

Post navigation

Leave a Reply